คณะทำงานและที่ปรึกษาองค์กรทูตสันติภาพ

IMG_3892

นายสุริยะ ดีตะวันฉาย

ประธานประธานองค์กรทูตสันติภาพ

นางสาวกิตสนา คงสังข์ กรรมการเหรัญญิก
นางสาวชยณัฐ คงสังข์ กรรมการเลขานุการ
ปรัชญาณิศฎ์ ส่งข่าว กรรมการ (ทนายความองค์กรทูตสันติภาพ)
กัญตะวัน คงสังข์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายคำแปง แสนสุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดนครนครพนม
นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดนครนครพนม
นายชาญชัย โฉมลักษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพจังหวัดมุกดาหาร
นายถวิล สุวรรณมุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพชจังหวัดมุกดาหาร
นายเดช สีหะมงคล รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพจังหวัดมุกดาหาร

คณะที่ปรึกษา

พลโทธนายศ ศิริกุล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
พลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร อดีตรองผู้บัญการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่4
พลโทพนม บัติประโคน อดีตหัวหน้าสำนักงาน กอ.รมน. ประธานชมรมฅนรักษ์ดี
นายคำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ/วุฒิสภาฯ
ดร.นิพนธ์ มะสังข์หลง ประธานชมรมทนายความ
พ.อ ชาญชัย เอมอ่อน รอง ผบ.จทบ.ล.ย.
พ.อ พิศิษฐ์ ศรีสังข์ กอ.รมน.
พ.ต.อ พีรวัส อินทร์กง
ดร.วิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นายวัชโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายยงจิตต์ สุนทร-วิจารณ์
ผ.อ วินัย ศรีวงศ์เสน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
พลตรี กีรติพงศ์ วงศ์สุทัต
นางพัชรา คำภีระ สื่อมวลต่างประเทศ
นางพิชญา เดอเซซู